Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Báo cáo thực tập chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH KTQD (phần 1)


 1. Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần do sở kế hoạch và đầu tư
 2. Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tam Long
 3. Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần greenfeed việt nam – chi nhánh hưng yên http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-tai-cong-ty-co-phan-greenfeed-viet-nam-chi-nhanh-hung-yen-332208
 4. Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm bách hợp http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-ve-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-thuc-pham-bach-hop-332200 
 5. Thực trạng và phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-va-phuong-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep-332113
 6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng http://www.doko.vn/luan-van/Tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Vat-tu-ky-thuat-xi-mang-332092
 7. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ cà phê tại Tổng công ty cà phê Việt Nam. Số 5 Ông ích Khiêm - Hà Nội http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-va-giai-phap-nham-day-manh-tieu-thu-ca-phe-tai-Tong-cong-ty-ca-phe-Viet-Nam-So-5-Ong-ich-Khiem-Ha-Noi-332084
 8. Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120 http://www.doko.vn/luan-van/Nhung-giai-phap-chu-yeu-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-khi-120-332082
 9. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí oto 3-2 http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-Doanh-nghiep-332081
 10. Đẩy mạnh hoạt động bán ô tô của Công ty CP vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội http://www.doko.vn/luan-van/Day-manh-hoat-dong-ban-o-to-cua-Cong-ty-CP-vat-tu-va-dich-vu-ky-thuat-Ha-Noi-332077

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Một số mẫu báo cáo thực tập chuyên ngành Luật

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH LUẬT 1. Báo cáo thực tập Luật tại Viện Kiểm sát: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-tai-vien-kiem-sat-chuyen-nganh-luat-chinh-tri-luat-154580
 2. Báo cáo thực tập Luật tại Công ty Dịch vụ tư vấn pháp luật Hùng Vương: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-dich-vu-tu-van-phap-luat-Hung-Vuong-44926
 3. Báo cáo thực tập Luật tại Công ty Luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-tap-tai-Cong-ty-luat-hop-danh-Hoang-Dam-va-Toan-Cau-262522
 4. Báo cáo thực tập Luật đề tài: Pháp luật về hợp đồng đại lý và thực tiễn áp dụng tại Công ty gạch ốp lát Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Phap-luat-ve-hop-dong-dai-ly-va-thuc-tien-ap-dung-tai-Cong-ty-Gach-op-lat-Ha-Noi-264543
 5. Báo cáo thực tập Luật đề tài: Áp dụng Luật Kinh tế về vấn đề Cổ phần hóa tại Công ty vận tải ô tô số 5: http://www.doko.vn/luan-van/Ap-dung-Luat-kinh-te-voi-van-de-Co-phan-hoa-cua-Cong-ty-van-tai-o-to-so-5--77686
 6. Báo cáo thực tập Luật đề tài: Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của công ty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương: http://www.doko.vn/luan-van/Phap-luat-ve-thanh-lap-va-to-chuc-hoat-dong-cua-cong-ty-TNHH-hai-thanh-vien-tro-len-Tung-Phuong-56804
Xem thêm: báo cáo thực tập, ngành luật,...

Tổng hợp link donwload Báo cáo thực tập ngành Điện


 1. Báo cáo thực tập tại Xưởng Điện Bách Khoa: http://www.doko.vn/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-xuong-dien_TDH-BK-157374
 2. Báo cáo thực tập tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-nha-may-nhiet-dien-Uong-Bi-187796
 3. Báo cáo thực tập tại Nhà máy điện lực Hưng Yên: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-nha-may-Dien-luc-212918
 4. Báo cáo thực tập tại Công ty Điện Cơ Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-dien-co-ha-noichi-tiet-220666
 5. Báo cáo thực tập tại Công ty Truyền tải Điện 1: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-CONG-TY-TRUYEN-TAI-DIEN-1-204576
 6. Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-co-phan-tu-van-Dien-Luc-Dau-khi-174272
 7. Báo cáo thực tập tại Nhà máy Điện Phả Lại 2: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-Nha-may-dien-Pha-Lai-2-221107
 8. Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-dien-luc-Hai-Ba-Trung-207930
 9. Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực Thanh Xuân: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-ve-Dien-luc-Thanh-Xuan-41968
 10. Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp Xây lắp Điện: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-xi-nghiep-xay-lap-dien-137420
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập ngành điện, điện lực,...

Tổng hợp báo cáo thực tập tại một số công ty truyền thông


 1. Báo cáo thực tập tại Công ty phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-Phat-trien-Truyen-thong-va-Truyen-hinh-CTC-267088
 2. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Truyền thông và quảng cáo Tuấn Việt: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-TNHH-Truyen-Thong-Quang-Cao-Tuan-Viet-328500
 3. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-cong-ty-phan-Cong-nghe-va-Truyen-thong-Bien-Xanh-122099
 4. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Truyền thông SMedia - O2TV: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-co-phan-truyen-thong-Smedia-O2TV-304688
 5. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Dấu ấn truyền thông: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-TNHH-Dau-An-Truyen-Thong-328340
 6. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Truyền thông Inet: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-tai-Cong-ty-co-phan-truyen-thong-iNET-151534
 7. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Giải trí và truyền thông Scared: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-co-phan-giai-tri-va-truyen-thong-Sacred-300568
 8. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Đầu tư và truyền thông HBT: http://www.doko.vn/luan-van/bao-cao-thuc-tap-tong-hop-tai-Cong-ty-co-phan-dau-tu-va-truyen-thong-HBT-49224
 9. Báo cáo thực tập tại Thông tấn xã Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-Cao-thuc-tap-tot-nghiep-o-Thong-Tan-Xa-Viet-Nam-217709
 10. Báo cáo thực tập tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Hưng Yên: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-Dai-Phat-thanh-va-Truyen-hinh-Hung-Yen-200156
 11. Báo cáo thực tập tại Công ty Dịch vụ Truyền thanh và Truyền hình Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-Cong-ty-Dich-vu-truyen-thanh-truyen-hinh-Ha-Noi-138097
 12. Báo cáo thực tập tại Công ty Truyền thông FPT: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-tai-tap-doan-FPT-va-cong-ty-truyen-thong-FPT-61405
 13. Báo cáo thực tập tại Đài Truyền hình Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-dai-truyen-hinh-Viet-Nam-137551
 14. Báo cáo thực tập tại Công ty phần mềm và truyền thông VASC: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-tai-cong-ty-phan-mem-va-truyen-thong-VASC-183173
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập truyền thông, truyền thông, công ty truyền thông...

Tổng hợp mẫu báo cáo thực tập sư phạm 1. Mẫu biên bản họp Đoàn thực tập Sư phạm: http://www.doko.vn/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-su-pham-68178
 2. Báo cáo thực tập Sư phạm mầm non tại Trường Mầm non 16/4: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thu-hoach-thuc-tap-su-pham-mam-non-92754.
 3. Báo cáo thực tập Sư phạm mầm non tại Trường Mầm non 19/5: http://www.doko.vn/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-su-pham-nam-3-92756
 4. Báo cáo thực tập Sư phạm Tiểu học tại Trường Tiểu học Đam San: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-kien-tap-su-pham-127451  
 5. Báo cáo thực tập Sư phạm Tiểu học tại Trường Tiểu học Phước Hải 1: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-su-pham-tieu-hoc-chuan-155362
 6. Báo cáo thực tập Sư phạm tại Trường THCS Phan Đình Phùng: http://www.doko.vn/tai-lieu/HOAT-DONG-THUC-TAP-SU-PHAM-09-10-85498
 7. Báo cáo thực tập Sư phạm tại Trường THPT Thái Nguyên: http://www.doko.vn/tai-lieu/BAO-CAO-TONG-KET-THUC-TAP-SU-PHAM-LAN-3-20372
 8. Báo cáo thực tập Sư phạm tại Trường THCS Phưng 3, số 15 Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 3, thành phố Sóc Trăng: http://www.doko.vn/luan-van/Ban-thu-hoach-ca-nhan-dot-thuc-tap-su-pham-nam-thu-iii-241358

73 mẫu báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing (phần 1)
 1. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing tại Công ty Xây dựng công nghiệp Hà Nội.
 2. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing tại Công ty vận tải Thủy Bắc.
 3. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing tại Công ty TNHH Cát Lâm.
 4. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing tại Công ty ARTEXTPORT.
 5. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing tại Doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc.
 6. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing tại Công ty TM-DV Tràng Thi.
 7. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu phương Đông.
 8. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại Xí nghiệp thương mại thuộc Công ty Dịch vhàng không Sân bay Nội Bài. 
 9. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch Sông Hng thuộc Công ty du lịch và và thương mại tổng hợp Thăng Long. 
 10. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu.
 11. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Thực trng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối quản lý tại công ty CP Vật tư BVTV Hòa Bình.
 12. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Ứng dụng Marketing - Mix trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20. 
 13. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công cụ Marketing - Mix ở Công ty TNHH Quốc tế Song Thanh (STT).
 14. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp tại Công ty nhựa cap cấp Hàng Không.
 15. Báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing đề tài: Chiến lược Marketing của Cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới.
Link download 73 mẫu báo cáo thực tập chuyên ngành Marketing: http://www.doko.vn/luan-van/cac-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ve-marketing-212108.


Tổng hợp mẫu báo cáo chuyên ngành Công nghệ thông tin 1. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội
 2. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty TNHH Phát triển CNTT 3com
 3. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty TNHH CNTT và tự động hóa: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-TNHH-cong-nghe-thong-tin-va-tu-dong-hoa-45231
 4. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty CP CNTT Sông Đà: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-Co-Phan-Cong-Nghe-Thong-tin-Song-Da-42505
 5. Báo cáo thực tập tại Công ty CP CNTT; http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-Co-Phan-Cong-Nghe-Thong-tin-Song-Da-42505
 6. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Xí nghiệp cơ giới thi công thuộc Xí nghiệp công trình thủy III, Hải Phòng: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-nganh-cong-nghe-thong-tin-tot-nghiep-nam-2011-215333
 7. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty CP Công nghệ viễn thông tin học COMIT CORP: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-e-cong-ty-co-phan-cong-nghe-vien-thong-tin-hoc-COMIT-CORP-45383
 8. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và Công nghệ Quốc gia
 9. Báo cáo thực tập Xây dựng phần mềm quản lý, báo cáo về CNTT và truyền thông tại Sở Truyền thông và thông tin An Giang
 10. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty phát triển công nghệ Viễn Thông
 11. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty Công nghệ thông tin - Tổng công ty điện lực Việt Nam
 12. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội
 13. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Xã hội
 14. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty Viễn thông Điện Lực
 15. Báo cáo thực tập ngành CNTT tại Công ty Thông tin tín hiệu
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập công nghệ thông tin, công nghệ thông tin,...

Một số báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán
 1. Báo cáo thực tập Kế toán nghiệp vụ tại Công ty TNHH Tiện ích: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-toan-nghiep-vu-tai-Cong-ty-TNHH-Tien-Ich-324967.
 2. Báo cáo thực tập tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-Tim-hieu-ve-nghiep-vu-ke-toan-184460
 3. Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty CP Xây dựng Hưng Hải: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-ke-toan-112301
 4. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại Công ty Xây dựng Huế: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tot-nhiep-ke-toan-tien-luong-cong-ty-xay-dung-hue-213274
 5. Báo cáo thực tập hoạt động kế toán xuất nhập khẩu của công ty FIDEOCO: http://www.doko.vn/luan-van/bao-cao-thuc-tap-hoat-dong-ke-toan-xuat-nhap-khau-cua-cong-ty-FIDECO-211857.
 6. Báo cáo thực tập Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn, Thanh Hóa: http://www.doko.vn/luan-van/bao-cao-thuc-tap-mon-ke-toan-doanh-nghiep-chuyen-de-NVL_CCDC-245309
 7. Báo cáo thực tập Kế toán tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng HECICO : http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-KE-TOAN-TAI-Cong-ty-Co-phan-Dau-tu-Xay-lap-dien-Hai-Phong-HECICO-FILE-WORD-163054.
 8. Báo cáo thực tập Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV-XNK Tứ Quý: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-tai-cty-TNHH-TMDV-XNK-Tu-Quy-Ke-toan-tieu-thu-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-208616
 9. Báo cáo thực tập Kế toán tại Công ty cổ phần 77: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-ke-toan-thuc-tap-tong-hop-tai-Cong-ty-Co-phan-77-330186
 10. Báo cáo thực tập Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Huy Anh: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-Ke-toan-doanh-thu-chi-phi-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-huy-anh-211840
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập kế toán, kế toán,...

Tổng hợp 20 mẫu báo cáo thực tập tại các ngân hàng (Phần 1)


 1. 50  báo cáo thực tập chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
 2. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank.
 3. Báo cáo thực tập tại Sở Giao dịch ngân hàng BIDV.
 4. Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank)
 5. Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, chi nhánh Trung Hòa - Nhân Chính.
 6. Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP Á Châu.
 7. Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Chùa Hà, Hà Nội.
 8. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 9. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Công thương chi nhánh Bắc Giang,
 10. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hoàn Kiếm.
 11. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Công thương, chi nhánh Ba Đình.
 12. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Tỉnh Vĩnh Phúc.
 13. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Tỉnh Bắc Giang.
 14. Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân.
 15. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội.
 16. Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 17. Báo cáo thực tập tại ngân hàng VPBank.
 18. Báo cáo thực tập tại ngân hàng Kĩ Thương.
 19. Báo cáo thực tập tại ngân hàng SHB.
 20. Báo cáo thực tập tại ngân hàng liên doanh Lào Việt.
 Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập ngân hàng

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

[Tổng hợp] 50 mẫu báo cáo thực tập ngành Du lịch - Khách sạn

Báo cáo thực tập - Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật TS