Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Tổng hợp báo cáo thực tập tại trạm y tế

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Báo cáo thực tập Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công ty


 1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng
 2. Nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu Prosimex
 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty than Mạo Khê
 4. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì
 5. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cao su Đông Phú
 6. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp
 7. Nâng cao chất lượng quy trình sản xuất bia hơi ở công ty bia VIệt Hà
 8. Đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp
 9. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem
 10. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên
 11. Tác động của công nghệ mới đến nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp
 12. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 13. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An
 14. Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng nội thất
 15. Một số biện pháp nâng cao hiều quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Vietsuresatr
 16. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Vina - Bingo
 17. Nâng cao hiệu quả sản xuất tại công ty TNHH KOMAX VIỆT NAM
 18. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các doanh nghiệp

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

5 mẫu báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân lực

Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng  như  củng  cố  vị  thế  nâng  cao  thương  hiệu  của  mình  trong  nền  kinh  tế  có nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Nhưng bên cạnh đú  cũng  còn  có  những  doanh  nghiệp  còn  thụ  động  phản  ứng  chậm  chạp  với những  biến  động  của  nền  kinh  tế  không  phát  huy  được  những  thế  mạnh  khắc phục những điểm yếu của mình để đến tới những kết cục trong đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế thị trường.Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực là một trong những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng chỉ là vô nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó là một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Công việc đầu tiên trước hết để có một đội ngũ lao động chất lượng là việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng có hiệu quả thì đó mới là cơ sở để có đội ngũ lao động giỏi.

Mục đích của việc làm báo cáo thực tập là trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự của công ty, phát hiện ra những ưu điểm và những mặt còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có được đội ngũ lao động chất lượng cao.

Link download 5 mẫu báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân lực:

1. Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty Bao Bì Sông Lam.

2. Báo cáo thực tập quản trị nhân lực tại nhà hàng “Ngọc Sơn- Đại Tửu Lầu”

3. Báo cáo thực tập Quản trị nguồn nhân lực tại Xí Nghiệp Xe Điện Hà Nội

4. Báo cáo thực tập tổng hợp về quản trị nhân lực tại công ty CP tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

5. Báo cáo thực tập quản lý nhân sự tại Công ty cổ phân Sản xuất và thương mại Bắc Hồng.Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Báo cáo thực tập chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH KTQD (phần 1)


 1. Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần do sở kế hoạch và đầu tư
 2. Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tam Long
 3. Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần greenfeed việt nam – chi nhánh hưng yên http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-tai-cong-ty-co-phan-greenfeed-viet-nam-chi-nhanh-hung-yen-332208
 4. Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm bách hợp http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-ve-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-thuc-pham-bach-hop-332200 
 5. Thực trạng và phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-va-phuong-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep-332113
 6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng http://www.doko.vn/luan-van/Tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Vat-tu-ky-thuat-xi-mang-332092
 7. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ cà phê tại Tổng công ty cà phê Việt Nam. Số 5 Ông ích Khiêm - Hà Nội http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-va-giai-phap-nham-day-manh-tieu-thu-ca-phe-tai-Tong-cong-ty-ca-phe-Viet-Nam-So-5-Ong-ich-Khiem-Ha-Noi-332084
 8. Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120 http://www.doko.vn/luan-van/Nhung-giai-phap-chu-yeu-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-khi-120-332082
 9. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí oto 3-2 http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-Doanh-nghiep-332081
 10. Đẩy mạnh hoạt động bán ô tô của Công ty CP vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội http://www.doko.vn/luan-van/Day-manh-hoat-dong-ban-o-to-cua-Cong-ty-CP-vat-tu-va-dich-vu-ky-thuat-Ha-Noi-332077

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Một số mẫu báo cáo thực tập chuyên ngành Luật

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH LUẬT 1. Báo cáo thực tập Luật tại Viện Kiểm sát: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-tai-vien-kiem-sat-chuyen-nganh-luat-chinh-tri-luat-154580
 2. Báo cáo thực tập Luật tại Công ty Dịch vụ tư vấn pháp luật Hùng Vương: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-dich-vu-tu-van-phap-luat-Hung-Vuong-44926
 3. Báo cáo thực tập Luật tại Công ty Luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-tap-tai-Cong-ty-luat-hop-danh-Hoang-Dam-va-Toan-Cau-262522
 4. Báo cáo thực tập Luật đề tài: Pháp luật về hợp đồng đại lý và thực tiễn áp dụng tại Công ty gạch ốp lát Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Phap-luat-ve-hop-dong-dai-ly-va-thuc-tien-ap-dung-tai-Cong-ty-Gach-op-lat-Ha-Noi-264543
 5. Báo cáo thực tập Luật đề tài: Áp dụng Luật Kinh tế về vấn đề Cổ phần hóa tại Công ty vận tải ô tô số 5: http://www.doko.vn/luan-van/Ap-dung-Luat-kinh-te-voi-van-de-Co-phan-hoa-cua-Cong-ty-van-tai-o-to-so-5--77686
 6. Báo cáo thực tập Luật đề tài: Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của công ty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương: http://www.doko.vn/luan-van/Phap-luat-ve-thanh-lap-va-to-chuc-hoat-dong-cua-cong-ty-TNHH-hai-thanh-vien-tro-len-Tung-Phuong-56804
Xem thêm: báo cáo thực tập, ngành luật,...

Tổng hợp link donwload Báo cáo thực tập ngành Điện


 1. Báo cáo thực tập tại Xưởng Điện Bách Khoa: http://www.doko.vn/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-xuong-dien_TDH-BK-157374
 2. Báo cáo thực tập tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-nha-may-nhiet-dien-Uong-Bi-187796
 3. Báo cáo thực tập tại Nhà máy điện lực Hưng Yên: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-nha-may-Dien-luc-212918
 4. Báo cáo thực tập tại Công ty Điện Cơ Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-dien-co-ha-noichi-tiet-220666
 5. Báo cáo thực tập tại Công ty Truyền tải Điện 1: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-CONG-TY-TRUYEN-TAI-DIEN-1-204576
 6. Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-co-phan-tu-van-Dien-Luc-Dau-khi-174272
 7. Báo cáo thực tập tại Nhà máy Điện Phả Lại 2: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-Nha-may-dien-Pha-Lai-2-221107
 8. Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-dien-luc-Hai-Ba-Trung-207930
 9. Báo cáo thực tập tại Công ty Điện lực Thanh Xuân: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-ve-Dien-luc-Thanh-Xuan-41968
 10. Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp Xây lắp Điện: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-xi-nghiep-xay-lap-dien-137420
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập ngành điện, điện lực,...

Tổng hợp báo cáo thực tập tại một số công ty truyền thông


 1. Báo cáo thực tập tại Công ty phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-Phat-trien-Truyen-thong-va-Truyen-hinh-CTC-267088
 2. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Truyền thông và quảng cáo Tuấn Việt: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-TNHH-Truyen-Thong-Quang-Cao-Tuan-Viet-328500
 3. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-cong-ty-phan-Cong-nghe-va-Truyen-thong-Bien-Xanh-122099
 4. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Truyền thông SMedia - O2TV: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-co-phan-truyen-thong-Smedia-O2TV-304688
 5. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Dấu ấn truyền thông: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-TNHH-Dau-An-Truyen-Thong-328340
 6. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Truyền thông Inet: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-tai-Cong-ty-co-phan-truyen-thong-iNET-151534
 7. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Giải trí và truyền thông Scared: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tai-Cong-ty-co-phan-giai-tri-va-truyen-thong-Sacred-300568
 8. Báo cáo thực tập tại Công ty CP Đầu tư và truyền thông HBT: http://www.doko.vn/luan-van/bao-cao-thuc-tap-tong-hop-tai-Cong-ty-co-phan-dau-tu-va-truyen-thong-HBT-49224
 9. Báo cáo thực tập tại Thông tấn xã Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-Cao-thuc-tap-tot-nghiep-o-Thong-Tan-Xa-Viet-Nam-217709
 10. Báo cáo thực tập tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Hưng Yên: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-Dai-Phat-thanh-va-Truyen-hinh-Hung-Yen-200156
 11. Báo cáo thực tập tại Công ty Dịch vụ Truyền thanh và Truyền hình Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-Cong-ty-Dich-vu-truyen-thanh-truyen-hinh-Ha-Noi-138097
 12. Báo cáo thực tập tại Công ty Truyền thông FPT: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-tai-tap-doan-FPT-va-cong-ty-truyen-thong-FPT-61405
 13. Báo cáo thực tập tại Đài Truyền hình Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-cua-dai-truyen-hinh-Viet-Nam-137551
 14. Báo cáo thực tập tại Công ty phần mềm và truyền thông VASC: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-tai-cong-ty-phan-mem-va-truyen-thong-VASC-183173
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập truyền thông, truyền thông, công ty truyền thông...