Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

5 mẫu báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân lực

Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng  như  củng  cố  vị  thế  nâng  cao  thương  hiệu  của  mình  trong  nền  kinh  tế  có nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Nhưng bên cạnh đú  cũng  còn  có  những  doanh  nghiệp  còn  thụ  động  phản  ứng  chậm  chạp  với những  biến  động  của  nền  kinh  tế  không  phát  huy  được  những  thế  mạnh  khắc phục những điểm yếu của mình để đến tới những kết cục trong đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế thị trường.Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực là một trong những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng chỉ là vô nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó là một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Công việc đầu tiên trước hết để có một đội ngũ lao động chất lượng là việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng có hiệu quả thì đó mới là cơ sở để có đội ngũ lao động giỏi.

Mục đích của việc làm báo cáo thực tập là trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự của công ty, phát hiện ra những ưu điểm và những mặt còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có được đội ngũ lao động chất lượng cao.

Link download 5 mẫu báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân lực:

1. Báo cáo thực tập Quản trị nhân lực Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty Bao Bì Sông Lam.

2. Báo cáo thực tập quản trị nhân lực tại nhà hàng “Ngọc Sơn- Đại Tửu Lầu”

3. Báo cáo thực tập Quản trị nguồn nhân lực tại Xí Nghiệp Xe Điện Hà Nội

4. Báo cáo thực tập tổng hợp về quản trị nhân lực tại công ty CP tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

5. Báo cáo thực tập quản lý nhân sự tại Công ty cổ phân Sản xuất và thương mại Bắc Hồng.0 nhận xét:

Đăng nhận xét