Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Một số báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán
  1. Báo cáo thực tập Kế toán nghiệp vụ tại Công ty TNHH Tiện ích: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-toan-nghiep-vu-tai-Cong-ty-TNHH-Tien-Ich-324967.
  2. Báo cáo thực tập tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-Tim-hieu-ve-nghiep-vu-ke-toan-184460
  3. Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty CP Xây dựng Hưng Hải: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-ke-toan-112301
  4. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại Công ty Xây dựng Huế: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tot-nhiep-ke-toan-tien-luong-cong-ty-xay-dung-hue-213274
  5. Báo cáo thực tập hoạt động kế toán xuất nhập khẩu của công ty FIDEOCO: http://www.doko.vn/luan-van/bao-cao-thuc-tap-hoat-dong-ke-toan-xuat-nhap-khau-cua-cong-ty-FIDECO-211857.
  6. Báo cáo thực tập Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn, Thanh Hóa: http://www.doko.vn/luan-van/bao-cao-thuc-tap-mon-ke-toan-doanh-nghiep-chuyen-de-NVL_CCDC-245309
  7. Báo cáo thực tập Kế toán tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng HECICO : http://www.doko.vn/tai-lieu/Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-KE-TOAN-TAI-Cong-ty-Co-phan-Dau-tu-Xay-lap-dien-Hai-Phong-HECICO-FILE-WORD-163054.
  8. Báo cáo thực tập Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV-XNK Tứ Quý: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-tai-cty-TNHH-TMDV-XNK-Tu-Quy-Ke-toan-tieu-thu-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-208616
  9. Báo cáo thực tập Kế toán tại Công ty cổ phần 77: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-ke-toan-thuc-tap-tong-hop-tai-Cong-ty-Co-phan-77-330186
  10. Báo cáo thực tập Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Huy Anh: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-Ke-toan-doanh-thu-chi-phi-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-huy-anh-211840
Xem thêm: báo cáo thực tập, báo cáo thực tập kế toán, kế toán,...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét